Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

alex0
09:16
4822 0fbd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
alex0
09:16
1609 4525
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaged ged
alex0
09:15
4293 ae49
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialaluna laluna
alex0
09:15
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza vialaluna laluna
alex0
09:15
2904 6996 500
via Czy rysie mają cętki?
Reposted fromnutt nutt vialaluna laluna
alex0
09:14
2715 be39 500
Reposted fromsoftboi softboi viatoxic-berry toxic-berry
alex0
09:14
Reposted fromFlau Flau viasanitas sanitas
alex0
09:14
4153 7560
Reposted fromrol rol viatoxic-berry toxic-berry
alex0
09:14
Przede wszystkim nie znasz różnych strachów, które nękają człowieka. Najgorszy z nich to strach wynikający z przekonania, że się zmarnowało życie. Że się już niczego nie zazna.
— Stanisław Dygat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasanitas sanitas
alex0
09:13
alex0
09:11
5021 f980 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viakamlot kamlot
alex0
09:11
5166 0301 500
need
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viakamlot kamlot
alex0
09:11
3533 6b8f 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viakamlot kamlot
alex0
09:11
alex0
09:10
3393 e68d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow vialogorea logorea
alex0
09:10
4662 2793 500
Aktualna sytuacja
Reposted fromdobry dobry vialogorea logorea
alex0
09:10
0001 e1e4
Reposted fromteijakool teijakool vialogorea logorea
alex0
09:10
7414 74f3
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vialogorea logorea
alex0
09:09
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność

August 05 2018

alex0
18:44
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl